درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه چهارم تست نظم فارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 296   ۱,۵۰۰ تومان   207 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه سوم تست نظم فارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 295   ۱,۰۰۰ تومان   114 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه دوم تست نظم فارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 294   ۱,۰۰۰ تومان   126 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه اول تست نظم فارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 293   ۱,۰۰۰ تومان   122 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه چهارم تست نثرفارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 292   ۱,۲۰۰ تومان   163 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه سوم تست نثر فارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 291   ۱,۰۰۰ تومان   113 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه دوم تست نثرفارسی ، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 290   ۱,۰۰۰ تومان   111 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه اول تست نثرفارسی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 289   ۱,۰۰۰ تومان   113 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه چهارم تست کلیات مسایل ادبی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 288   ۱,۵۰۰ تومان   178 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی

مجموعه سوم تست کلیات مسائل ادبی، رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 287   ۱,۰۰۰ تومان   101 کیلوبایت   مجموعه زبان و ادبیات فارسی