درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست زبان تخصصی، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل52  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس …


کد فایل: 332   ۲,۰۰۰ تومان   232 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست جغرافیای روستایی و کوچ، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل80  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 331   ۱,۵۰۰ تومان   202 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست جغرافیای شهری، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 330   ۱,۸۰۰ تومان   247 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست جغرافیای جمعیت، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل97  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 329   ۱,۳۰۰ تومان   192 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست جغرافیای انسانی، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل74  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 328   ۱,۵۰۰ تومان   149 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست جغرافیای سیاسی، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل30  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 327   ۱,۵۰۰ تومان   86 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست ژئومورفولوژی، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل79  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 326   ۱,۲۰۰ تومان   174 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست فلسفه جغرافیا، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل153  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته …


کد فایل: 325   ۲,۲۰۰ تومان   293 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست اقلیم شناسی، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 324   ۱,۸۰۰ تومان   268 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی

مجموعه تست برنامه ریزی شهری، رشته علوم جغرافیایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل107  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 323   ۱,۱۰۰ تومان   152 کیلوبایت   مجموعه علوم جغرافیایی