درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست ریاضیات، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 79 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات …


کد فایل: 137   ۳,۵۰۰ تومان   200 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست دروس تخصصی معماری کامپیوتر، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 130 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته  دروس تخصصی معماری …


کد فایل: 136   ۳,۰۰۰ تومان   395 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 66 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان …


کد فایل: 135   ۳,۰۰۰ تومان   275 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست دروس تخصصی هوش مصنوعی، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 120 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته دروس تخصصی هوش …


کد فایل: 134   ۴,۵۰۰ تومان   432 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست ریاضی، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 250 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی …


کد فایل: 133   ۵,۹۰۰ تومان   697 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست دروس مشترک، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته دروس مشترک است، …


کد فایل: 132   ۴,۵۰۰ تومان   489 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست تخصصی نرم افزار، رشته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 122 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تخصصی نرم افزار …


کد فایل: 131   ۴,۰۰۰ تومان   343 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 25 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان فناوری …


کد فایل: 110   ۴,۰۰۰ تومان   326 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست ساختمان گسسته، رشته مهندسی کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ساختمان گسسته …


کد فایل: 109   ۴,۰۰۰ تومان   281 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست طراحی الگوریتم، رشته کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس طراحی الگوریتم …


کد فایل: 108   ۴,۰۰۰ تومان   293 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر