درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی کشاورزی » مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست مدیریت منابع آب، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 24 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس منابع آب است، پاسخ …


کد فایل: 217   ۲,۱۰۰ تومان   74 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست هیدرولوژی سطحی، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 30 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس هیدرولوژی سطحی …


کد فایل: 216   ۲,۵۰۰ تومان   114 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست ساختمان های انتقال و توزیع آب، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 76 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ساختمان های …


کد فایل: 215   ۲,۰۰۰ تومان   218 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست مکانیک خاک، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 96 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مکانیک خاک است، …


کد فایل: 214   ۲,۰۰۰ تومان   485 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست هیدرولوژی، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس هیدرولوژی است، …


کد فایل: 213   ۲,۵۰۰ تومان   91 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست مهندسی زهکشی، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این مجموعه شامل 96 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مهندسی زهکشی …


کد فایل: 212   ۲,۰۰۰ تومان   257 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست سیستم های آبیاری، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 80 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس سیستم های آبیاری …


کد فایل: 211   ۲,۰۰۰ تومان   241 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست رابطه آب و خاک، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 94 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس رابطه آب و خاک …


کد فایل: 210   ۲,۰۰۰ تومان   257 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست هیدرولیک انهار، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 84 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس هیدرولیک …


کد فایل: 209   ۲,۰۰۰ تومان   260 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی

مجموعه تست ریاضی، رشته مهندسی کشاورزی آبیاری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 167 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی آبیاری …


کد فایل: 208   ۲,۰۰۰ تومان   267 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی - آبیاری وزهکشی