درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی کشاورزی » مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست زبان تخصصی، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان زراعت است، …


کد فایل: 196   ۱,۵۰۰ تومان   90 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست تکنولوژی بذر، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس تکنولوژی بذراست، …


کد فایل: 195   ۲,۰۰۰ تومان   245 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست بیوشیمی کشاورزی، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 154 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس بیوشیمی است، …


کد فایل: 194   ۲,۰۰۰ تومان   241 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست خاک شناسی، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس خاک شناسی است، …


کد فایل: 193   ۱,۵۰۰ تومان   191 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست اکولوژی، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس اکولوژی است، …


کد فایل: 192   ۱,۵۰۰ تومان   181 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست فیزیولوژی گیاهان زراعی، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس فیزیولوژی …


کد فایل: 191   ۱,۵۰۰ تومان   177 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست اصلاح نباتات، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 126 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس اصلاح نباتات …


کد فایل: 190   ۲,۵۰۰ تومان   316 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست آمارو احتمالات، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس آمارمهندسی …


کد فایل: 189   ۲,۵۰۰ تومان   324 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست ژنتیک، رشته مهندسی کشاورزی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 124 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ژنتیک است، پاسخ …


کد فایل: 188   ۲,۵۰۰ تومان   355 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

مجموعه تست طرح آزمایشات کشاورزی، رشته مهندسی کشاورزی زراعت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس طرح آزمایشات …


کد فایل: 187   ۲,۰۰۰ تومان   216 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات