درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست زبان تخصصی وعمومی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 275   ۲,۸۰۰ تومان   272 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست یادگیری حرکتی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل123  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 274   ۲,۴۰۰ تومان   340 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست کنکورتربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل135  تست کنکورمجموعه تربیت بدنی سال‌ 1386 است، پاسخ این …


کد فایل: 273   ۱,۷۰۰ تومان   241 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست رشد وتکامل حرکتی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل129  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 272   ۲,۳۰۰ تومان   312 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست مدیریت سازمان‌ها ومسابقات ورزشی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل182  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 271   ۲,۸۰۰ تومان   356 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست حرکت شناسی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل110  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 270   ۱,۶۰۰ تومان   209 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست فیزیولوژی و تغذیه، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 269   ۱,۸۰۰ تومان   252 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست حرکت اصلاحی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل104  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 268   ۱,۶۰۰ تومان   218 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست بیومکانیک، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 267   ۲,۰۰۰ تومان   268 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مجموعه تست آسیب شناسی، رشته تربیت بدنی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 266   ۱,۷۰۰ تومان   234 کیلوبایت   مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی