درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست زبان، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 259   ۲,۰۰۰ تومان   128 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست حوزه‌ها و مفاهیم اساسی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل30  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 258   ۱,۰۰۰ تومان   93 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست توسعه روستایی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل30  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 257   ۱,۰۰۰ تومان   91 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست حوزه‌های جامعه شناسی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 256   ۱,۲۰۰ تومان   172 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست جمعیت شناسی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل60  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 255   ۱,۵۰۰ تومان   132 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست انسان شناسی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل106  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 254   ۱,۵۰۰ تومان   205 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست نظریه های جامعه شناسی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل177  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 253   ۲,۵۰۰ تومان   325 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست روش تحقیق، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل96  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 252   ۲,۰۰۰ تومان   210 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست روش تحقیق، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل50  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 251   ۱,۵۰۰ تومان   112 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی

مجموعه تست حوزه های مطالعات فرهنگی، رشته علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 250   ۱,۵۰۰ تومان   86 کیلوبایت   مجموعه علوم اجتماعی